Algemene voorwaarden

Terms and conditions (EN)/ Algemene voorwaarden (NL)

GEGEVENS VAN DE ONDERNEMER, VERKOPER EN WEBSHOP
http://www.artlabm.com is eigendom van:
Melanie Vanduren – Art lab M
Wasseven 84 - 3945 Oostham - Belgium
hi@artlabm.com
Ondernemingsnummer: 0746.805.275

 

TERMINOLOGIE
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • ‘Art lab M’: Art lab M Eenmanszaak, met geregistreerd adres te Wasseven 84, 3945 Oostham, België, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0746.805.275
  • ‘Koper’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Art lab M een contractuele relatie van welke aard dan ook aan gaat.
  • ‘Consument’: Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Koper die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
  • ‘Producten’: het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten.
  • ‘Verkoopovereenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de Koper. Deze Koper verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen. 

 

ALGEMEEN
De Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst voor alle huidige en toekomstige Verkoopovereenkomsten tussen Art lab M en de Koper. Zodra u gebruik maakt van onze website aanvaardt u als Koper deze Verkoopsvoorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website. In principe zijn deze Verkoopsvoorwaarden steeds en uitsluitend van toepassing, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven sowieso onverkort van toepassing.

Art lab M behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productorders en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als Art lab M voor de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelt. Door het plaatsen van een bestelling via de website verklaart Koper bekend te zijn met deze algemene voorwaarden en deze te accepteren. De via de website van Art lab M gegeven informatie maakt tevens onderdeel uit van deze algemene voorwaarden. Als er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van deze voorwaarden of als zich situaties voordoen die niet in deze voorwaarden zijn geregeld, dan wordt deze situatie beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

AFSLUITEN VAN DE VERKOOP
De verkoopovereenkomst komt tot stand bij het plaatsen van een bestelling via de website van Art lab M. De bestelling wordt als aanvaard geacht als deze per mail door Art lab M is bevestigd. 
Art lab M heeft het recht om geplaatste bestellingen te weigeren zonder declaratie van redenen. De Koper zal hiervan in kennis worden gesteld.

De prijzen, zoals vermeld in de webshop in euro's, kunnen ten alle tijde door Art lab M worden gewijzigd. Bij uitzonderingen wordt dit vermeld op de website. Alle offertes en aanbiedingen van Art lab M zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt als het product of de dienst waarop de offerte betrekking heeft niet meer beschikbaar is.
De in de offerte en op de website van Art lab M genoemde prijzen zijn exclusief de verpakkings- en verzendkosten. Deze worden apart in rekening gebracht. Bij uitzonderingen wordt dit vermeld op de website.

Indien de aanvaarding afwijkingen bevat ten opzichte van de offerte of aanbieding, dan is Art lab M daar niet aan gebonden, tenzij hierover schriftelijke overeenstemming is bereikt tussen Art lab M en Koper. Een samengestelde offerte kan alleen in zijn geheel worden geaccepteerd. Art lab M is niet gebonden om een gedeelte van de opdracht tegen het overeenkomstige deel van de opgegeven prijs te leveren. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. Art lab M kan niet aan de offerte of aanbieding worden gehouden als Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een vergissing of verschrijving bevat.

 

LEVERINGSTERMIJN
De bedongen leveringstermijn zal aanvangen op het moment dat de koper alle nodige informatie omtrent het product aan de verkoper zal bezorgd hebben. Art lab M kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten in de gegevens van het geleverde artikel. De opgegeven leveringstermijnen bij 'Delivery and shipping' gelden ten indicatieven titel. Overschrijding kan nooit een verbreking impliceren. De leveringstermijnen zullen geschorst worden indien de betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd. Art lab M neemt echter geen verantwoordelijkheid voor leveringen die te laat komen of voor een bestelling die verloren raakt door derden, door onvoorziene omstandigheden of door overmacht.  Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een andere verzending.

Conform het Wetboek Economisch Recht betreft de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de Verkoopovereenkomst opgegeven adres. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de Koper.

 

 

BETALING
De Koper betaalt de bestelde artikelen onmiddellijk. Artikelen worden pas in productie genomen na ontvangst van de volledige verschuldigde betaling door Art lab M. Voor de custom made items geldt een betaling van het volledige bedrag bij het plaatsen van de bestelling via de webshop. Bij  een bestelling via e-mail die een factuur vereist, geldt  een betaling van 50% bij de bestelling en een betaling van 50% bij de aflevering. Voor een factuur staat een betalingstermijn van tien dagen.

Indien de Koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Koper van rechtswege in verzuim. De Koper is dan een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Door Art lab M gemaakte incassokosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD
Onbetaalde goederen blijven eigendom van Art lab M, die zich te allen tijde op zijn eigendomsvoorbehoud kan beroepen. De koper verbindt er zich toe de goederen pas te incorporeren na algehele betaling.

 

ANNULATIEBEDING, SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID
Indien de overeenkomst door de koper éénzijdig, geheel of deels, verbroken wordt, om welke reden dan ook, met inbegrip van overmacht, zal de koper een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties, verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de verkoopprijs. In ieder geval is de minimumvergoeding van 20% van de verkoopprijs verschuldigd. Omwille van het wederkerigheidsprincipe geniet de koper dezelfde voorwaarden.

Indien door Art lab M een proef is verstrekt aan de Koper, dan geldt deze als indicatie. Afwijkingen tussen het eindproduct en het getoonde voorbeeld van geringe betekenis zijn geen reden tot ontbinding van de overeenkomst, korting of schadevergoeding.
Klachten die worden ingediend na in gebruik name van de producten kunnen niet meer in behandeling genomen worden. De Koper heeft op dat moment de geleverde producten geaccepteerd zoals geleverd. Er kan dan nooit meer een beroep op korting of schadevergoeding worden gedaan.


Indien Art lab M aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Art lab M is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Art lab M is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Art lab M is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en kan nooit aansprakelijk zijn voor indirecte schade. Indien Art lab M aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Art lab M is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Art lab M.

 

GARANTIE EN RISICO OVERGANG
Art lab M garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Indien het geleverde product gebreken vertoont heeft de Koper recht op herstel of vervanging van het product. De Koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het product niet mogelijk is. De te vervangen en/of herstellen goederen moeten onmiddellijk aangegeven worden aan Art lab M.
Gepersonaliseerde producten kunnen niet geretourneerd worden.

Art lab M heeft, indien herstel of vervanging onmogelijk is, het recht om de overeenkomst te ontbinden en de Koper volledig te crediteren. 
De hier genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Art lab M, Opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.
De Koper kan geen aanspraak maken op garantie indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Art lab M geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden, et cetera.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op de Koper op het moment waarop zaken in de macht van de Koper worden gebracht.

 

VRIJWARINGEN
De Koper vrijwaart Art lab M voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Art lab M toerekenbaar is. Indien Art lab M uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Koper gehouden Art lab M zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Art lab M, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Art lab M en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Koper. De Koper vrijwaart Art lab M voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

AUTEURSRECHT EN INTELECTUELE EIGENDOM
Art lab M behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Op alle ontwerpen van Art lab M rust auteursrecht. De ontwerpen van Art lab M ogen op geen enkele wijze vermenigvuldigd, verspreid of openbaar gemaakt worden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Art lab M.

Het is de Koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Art lab M tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Art lab M, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
Alle door Art lab M eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., zijn uitsluitend bestemd om door de Koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Art lab M worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Art lab M behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Overname en verspreiding van (gedeeltes van) teksten, afbeeldingen en/of gebruik van de handelsnaam of het logo van Art lab M is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Art lab M. Het door Art lab M geleverde drukwerk wordt discreet voorzien van de naam Art lab M om de auteursrechtelijke bescherming tot uiting te brengen. Het is niet mogelijk drukwerk zonder deze naamsvermelding te bestellen.

 

PRIVACY
Door de Koper verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend door Art lab M gebruikt en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, mits dat noodzakelijk is voor de betaling en bezorging van de bestelling. Persoonsgegevens zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld voor commerciële doeleinden.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Art lab M, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg, behoudens de toepassing van een andersluidende dwingende bepaling.

 

 

Terms and conditions

BUSINESSINFORMATION, SELLER AND WEBSHOP
http://www.artlabm.com is owned by:
Melanie Vanduren - Art lab M
Wasseven 84 - 3945 Oostham - Belgium
hi@artlabm.com
Enterprise number: 0746.805.275

TERMINOLOGY
For the purpose of this Agreement, the following definitions apply:

  • ‘Art lab M’: Art lab M one-man business, a sole proprietorship registered at Wasseven 84, 3945 Oostham, Belgium under the company registration number 0746.805.275.
  • ‘Buyer’: every natural person (B2C) or legal person (B2B) entering into any kind of contractual relationship with Art lab M.
  • ‘Consumer’: Any natural person acting as a Buyer for purposes outside his commercial or professional activities.
  • ‘Products’: the object of one or more Agreements.
  • ‘Sales Agreement’: Any Agreement whereby the trader undertakes to transfer the ownership of goods and/or to provide a service to the Buyer and in turn the Buyer commits to pay the price thereof. 

GENERAL
The Sales Terms apply to every offer, quotation and agreement for all present and future Sales Agreements between Art lab M and the Buyer. Whenever you use our website you accept these Sales Terms as a Buyer, as well as all other rights and obligations stipulated on the website. These Sales Terms are always and exclusively applicable, with the exception of an explicit derogation. Explicit derogations of these Sales Terms are only valid through explicit written mutual agreement. Explicit derogations are only valid when they replace or supplement the clauses they relate to. The remaining provisions remain unaffected and fully effective.

Art lab M reserves the right to amend and/or supplement the Sales Terms at any time for future orders. Evidently, any future amendments will have no effect on existing orders and the resulting Agreements.

These terms also apply in case Art lab M involves third parties to conclude the Agreement. By placing an order on the website the Buyer expressly confirms to have read and accepted these General Terms and Conditions. The information provided on the Art lab M website also constitutes a part of these terms. If there is any uncertainty regarding the interpretation of these terms or if any situations arise that are not dealt with in these terms, these situations will be evaluated according to the spirit of these General Terms and Conditions. 

CONCLUSION OF AN AGREEMENT
The Sales Agreement is concluded upon placing an order on the Art lab M website. The order is taken to be accepted if Art lab M confirms it by email. Art lab M reserves the right to refuse orders without giving any reason. The Buyer will be informed of this decision.

Art lab M is entitled to adjust the prices, as stated on the webshop in euros, at any time. In case of an exception this is mentioned on the website. All quotations and offers by Art lab M are free of engagement, unless a time limit for acceptance is stipulated. A quotation or offer expires when the product or service it relates to is no longer available. Packaging and shipment costs are not included in the prices stated on quotations and on the Art lab M website. These additional costs are charged separately. Exceptions are mentioned on the website.

In case the acceptance deviates from the quotation or offer, Art lab M is not bound to this, unless expressly stated otherwise in a written agreement between Art lab M and the Buyer. A combined quotation can only be accepted as a whole. Art lab M is not obliged to carry out part of the assignment against a corresponding part of the price. Offers and quotations do not automatically apply to future orders. Art lab M cannot be held to an offer or quotation if it is reasonable for the Buyer to understand that the offer or quotation contains an error or typo.

 

DELIVERY PERIOD
The delivery period as set forth starts when the Buyer has provided the Seller with all necessary information regarding the product. Art lab M cannot be held accountable for errors in the information of the delivered product. The delivery periods under 'Delivery and shipping' only serve as an indication. Exceedance of this deadline never constitutes a breach of the terms. The delivery period is suspended in case the payment terms are not respected. Art lab M is not liable for late deliveries or products that are lost by third parties, as a result of unforeseen circumstances or force majeure. Whenever an order is not delivered within the indicated time, an investigation will be conducted with the transporter, which can take several days. During this period, it is not possible to proceed with a refund or a new dispatch.

In accordance with Code of Economic Law, the latest delivery date is thirty (30) days after receipt of the order, except in cases where the payment is made by bank transfer, in which case the latest delivery date is 30 days after receipt of the payment. Deliveries are made to the address indicated by the Buyer during the conclusion of the Sales Agreement. As soon as the products have been delivered at the indicated address, the risk is transferred to the Buyer.

 

PAYMENT
The Buyer pays for the order immediately. Production of the ordered goods only starts after Art lab M has received full payment of the amount due. For custom made items payment of the full sum is due upon ordering through the webshop. Orders requiring an invoice must be paid partly upon ordering and partly on delivery. Invoices must be paid within ten days.

In the event that the Buyer fails to pay the invoice timely, the Buyer is legally in default. The Buyer must then pay the legally determined interest. The interest rate on the outstanding amount will be calculated from the time the Buyer is in default until the amount is paid in full. Any collection costs incurred by Art lab M will be at the Buyer's expense.

 

RETENTION OF OWNERSHIP
Unpaid goods remain property of Art lab M, who can invoke its retention of ownership at any time. The Buyer is only entitled to acquire ownership of the goods after full payment.

 

CANCELLATION POLICY, DAMAGES AND LIABILITY / ACCOUNTABILITY
In the event that the Agreement is unilaterally, in whole or in part, terminated by the Buyer, for whatever reason including force majeure, the Buyer will owe the Seller a compensation corresponding to the work that has already been carried out, and an additional compensation of damages for 20% of the selling price. The Buyer is always liable to pay the minimum compensation of 20%. In accordance with the reciprocity rule the Buyer enjoys the same protection.

If Art lab M provides the Buyer with a proof, this only serves as an indication. Minor deviations between the finished product and the supplied proof cannot constitute a ground for dissolution of the Agreement, discount or damages. Complaints filed after use of a product cannot be taken into consideration. In that case, the Buyer has accepted the delivered product 'as is', which means the Buyer can no longer claim a discount or damages.

Should Art lab M be liable, then liability is limited to the terms and conditions laid down in this provision. Art lab M disclaims liability for damages of any kind which originate because Art lab M assumed incorrect and/or incomplete data provided by or on behalf of the Buyer. Art lab M is exclusively liable for direct damage and can never be held liable for indirect damage. If Art lab M should be liable for any damages, then liability is limited to a maximum amount of the triple value of the order stipulated on the invoice, at least limited to that part of the order related to the liability. In any case, the liability of Art lab M is always restricted to the amount paid out by its insurer in the case concerned. The liability restrictions mentioned in this provision do not apply if damages are due to intent or gross negligence on the part of Art lab M.

 

GUARANTEE AND PASSING OF RISK
Art lab M guarantees that the delivered products meet the usual requirements and standards that can reasonably be set and that they are not in any way faulty. If the delivered product is faulty the Buyer is entitled to have the product repaired or replaced. The Buyer is only entitled to a replacement if repair of the product is not possible. The goods to be replaced and/or repaired must be immediately reported to Art lab M.
Customized products are not eligible for returns.

Art lab M has the right to dissolve the agreement and fully refund the Buyer in case reparation or replacement is impossible.
The aforementioned guarantee does not apply whenever products have become faulty as a result of injudicious or improper use of the goods, or if the Buyer or third parties have made or have tried to make alterations to the product without written permission of Art lab M or have treated the product in any other way than prescribed.
The Buyer is not entitled to claim under the guarantee if the defect arose or resulted from circumstances over which Art lab M cannot exert any influence, including weather conditions, etc.

The risks associated with loss, damage, or depreciation are transferred to the Buyer as soon as the Buyer obtains control over the goods.

 

INDEMNIFICATION
The Buyer indemnifies Art lab M against any claims by third parties who suffer damages related to the execution of the agreement and where the cause can be attributed to another party than Art lab M. If Art lab M is challenged by third parties on this account, the Buyer is obliged to assist Art lab M both in and out of court, and to immediately do all that might reasonably be expected of him. Should the Buyer fail to take proper action, Art lab M will have the right to proceed to take action itself without first giving notice. All resulting costs incurred and damages suffered by Art lab M and third parties will be entirely at the expense and risk of the Buyer. The Buyer also indemnifies Art lab M against claims by third parties relating to copyright and intellectual property of material or data supplied by the Buyer which is used in order to execute the agreement.

 
COPYRIGHT AND INTELLECTUAL PROPERTY

Art lab M reserves all rights and authority due to him by virtue of the Copyright Act and other intellectual property legislation and regulations. All designs by Art lab M are protected by copyright. These creations cannot be reproduced, distributed or published in any way without prior and explicit written permission by Art lab M.

The Buyer is not allowed to make alterations to the product, unless the nature of the delivered product provides otherwise or unless the parties have agreed otherwise in writing. The designs, sketches, drawings, films, software and other materials or (electronic) files developed by Art lab M remain the property of Art lab M, in spite of being handed to a customer or a third party, unless agreed upon otherwise.
Any documents Art lab M ay provide, such as designs, sketches, drawings, etc., are solely destined to be used by the Buyer and cannot be reproduced, distributed or published by him in any way without prior and explicit written permission by Art lab M, unless the nature of the product provides otherwise.

Art lab M reserves the right to use any possible knowledge gathered while performing the work for other purposes, provided that no confidential information is disclosed to third parties. Reuse and distribution of (parts of) texts, images and/or use of Art lab M's commercial name or logo is not allowed without the prior written permission of Art lab M. The printed matter supplied by Art lab M is discreetly marked with the name 'Art lab M' in order to indicate copyright protection. It is not possible to order printed matter without this mention.

 

PRIVACY
Personal data provided by the Buyer is used only by Art lab M and will not be shared with third parties, unless this is necessary for order payment and delivery. Personal information will never be shared with third parties for commercial ends.

 

APPLICABLE LAW AND DISPUTES
The Belgian law applies exclusively to all offers and agreements. The Vienna Convention on the International Sale of Goods is explicitly excluded. Unless the law provides otherwise, all disputes relating to or resulting from offers by Art lab M, or agreements with Art lab M, will be settled by the courts of the judicial district of Limburg, which have sole jurisdiction.